White Album Era Photos

Click on the thumbnail for the larger photo.

 

....................

 

.....................

 

.....................